RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

INFORMACJE DOTYCZĄCE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243724, o kapitale zakładowym w wysokości 510.000,00 zł, posiadającą NIP: 844-219-13-72 oraz REGON: 200040559 (dalej „Agent”),

 

na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486 ze zm.), dalej „Ustawa”, informuje, że:

 • jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną pod firmą: RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1, www.reso.com.pl.
 • wykonuje działalność agencyjną na rzecz zakładów ubezpieczeń, które działają pod firmą: 
  • Balcia Insurance SE (BALCIA);
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ);
  • INSURANCE COMPANY 'EUROINS AD' (EUROINS);
  • Accredited Insurance (Europe) Limited (ACCREDITED);
  • wefox Insurance AG (WEFOX).
 • wpisana jest do Rejestru Agentów pod numerem 11160603/A, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08 strona internetowa www.knf.gov.pl).

Informacje o wpisie dostępne są na stronie internetowej https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

 

KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie, pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej, lub telefonicznie. W godzinach pracy KNF zainteresowani mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z rejestru w formie elektronicznej na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie organu.

 • otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, loterie, upominki, wyjazdy szkoleniowe).

 • nie posiada akcji i udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
 • zakłady ubezpieczeń nie posiadają akcji lub udziałów Agenta uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 • Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej:
  • udzielanej ochrony ubezpieczeniowej – reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana do BALCIA, TUZ, EUROINS, ACCREDITED lub WEFOX i rozpatrzona zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia;
  • działań Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – reklamacja może być złożona:
   • w formie pisemnej – osobiście, w Siedzibie Agenta, albo przesyłką pocztową na adres: 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1,
   • ustnie – telefonicznie na numer telefonu 87 565 4444 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w Siedzibie Agenta, o której mowa w punkcie i,
   • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@reso.com.pl lub za pośrednictwem elektronicznej formularza dostępnego na stronie internetowej: https://reso.com.pl/zglos-reklamacje.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Agenta reklamacji, a w szczególnie skomplikowanym przypadku uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji w tym terminie, o czym klient zostanie powiadomiony, nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub, na wniosek klienta będącego osobą fizyczną, pocztą elektroniczną.


W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta, klientowi będącemu osoba fizyczną przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Klientowi będącemu osoba fizyczną przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

Ustawienia plików cookies

Drodzy Użytkownicy,

Wykorzystujemy pliki cookie niezbędne, analityczne i marketingowe do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, spersonalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Jeśli zgadzasz się abyśmy wykorzystywali wszystkie wskazane powyżej pliki cookie do celów powyżej wymienionych prosimy o kliknięcie „Zgadzam się”. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zdecydować, które z plików cookie będą mogły być wykorzystywane prosimy o wejście w Ustawienia szczegółowe i dokonanie wyboru. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej polityce. Pamiętaj, że w  każdej chwili możesz zmienić zdanie odnośnie ustawień plików cookie.

Zgadzam się Ustawienia

Niezbędne

Zarówno te pliki cookie, jak i podobne rozwiązania są nam potrzebne, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje na przykład zapisywanie tych ustawień.

(zawsze aktywne)

Analityczne

Ponadto chcielibyśmy lepiej poznać, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, aby zoptymalizować ją dla Ciebie i innych użytkowników. W tym celu
wykorzystujemy pliki cookie i podobne rozwiązania, które umożliwiają mapowanie zachowań użytkowników, a tym samym pozwolą nam udoskonalić przedstawianą Tobie ofertę.

Marketingowe, remarketingowe, udostępnianie danych stronom trzecim

Aby zapewnić nam możliwość dostosowania naszych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób trafiasz na naszą witrynę internetową i w jaki sposób korzystasz reagujesz na nasze reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszyć nie tylko nasze reklamy, ale także treści na naszej stronie. Nasi partnerzy marketingowi także wykorzystują te informacje do własnych celów, np. do personalizacji kont użytkowników lub profili na swojej platformie.

Zamknij ustawienia